Cài đặt XAMPP chạy php trên localhost

1. Download bản XAMPP mới nhất tại http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

2. Sau khi download file click install

cai-dat-xampp-1

3. Chọn thành phần sẽ cài đặt

cai-dat-xampp-2

4. Mặc định hệ thống sẽ chọn install xampp trong thư mục C:\xampp. Nếu bạn muốn thay đổi đường dẫn này vui long click vào button “Browse” để thay đổi thư mục cài đặt sau đó click tiếp “Next”.

cai-dat-xampp-3

cai-dat-xampp-4

5. Click button “Next” để bắt đầu cài đặt

cai-dat-xampp-5

6. Sau khi cài đặt thành công hệ thống hỏi:  “Do you want to start the Control Panel now?”

cai-dat-xampp-6

7. Click “Finish” để kết thúc quá trình cài đặt và bắt đầu sử dụng XAMPP.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s