Cài đặt Laravel trên localhost cho windows

Yêu cầu :

Cài đặt :

Bước 1: Tạo 1 project mới tại thư mục htdocs, ví dụ là E:\xampp\htdocs\laravel. Giải nén file laravel-master.zip đã tải ở trên, và copy tất cả các file, thư mục có trong thư mục larave-master vào thư mục laravel

Bước 2: Mở cmd và di chuyển đến thư mực laravel, sau đó gõ dòng lệnh composer install

Install laravelSau khi download xong mỡ trình duyện lên và gõ vào http://localhost/laravel/public để thầy kết quả

Bước 3: Di chuyển index.php ra ngoài. Vào thư mục public và move file index.php.htaccess ra ngoài thư mục laravel.
Sau đó mở file index.php lên, ta sẽ thấy có 2 dòng code:

require __DIR__.'/../bootstrap/autoload.php';
$app = require_once __DIR__.'/../bootstrap/start.php';

Đổi thành :

require __DIR__.'/bootstrap/autoload.php';
$app = require_once __DIR__.'/bootstrap/start.php';

Mở trình duyện lên và gõ http://localhost/laravel

Notes : nếu gặp lỗi Warning: require(E:\Xampp\htdocs\laravel\bootstrap/../vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\Xampp\htdocs\laravel\bootstrap\autoload.php on line 17

Mở cmd lên, di chuyển đến thự mục chứa laravel và chạy lệnh composer install

Done ^-^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s