Cài đặt Laravel 5 trên ubuntu 14.04

Các gói hỗ trợ và thành phần phụ thuộc của Laravel được quản lý bởi Composer. Do đó, trước khi sử dụng Laravel, bạn hãy đảm bảo đã cài đặt Composer trên máy của mình.

1. Cài đặt bằng cách tải về từ source Github:

Tải về các bản release trên Github, và giải nén folder www/lara5111 sau đó chạy lệnh:

 • cd www/lara5111
 • composer install

lara5111_006

 • sudo chmod -R 777 bootstrap/cache/
 • sudo chmod -R 777 storage/

– Set up virtual host

 • cd /etc/apache2/sites-available/
 • sudo vi local-lara5.com.conf

-Add content to file local-lara5.com.conf

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@local-lara5.com
ServerName local-lara5.com
ServerAlias http://www.local-lara5.com
DocumentRoot /home/truongnguyen/www/lara5111

<Directory /home/truongnguyen/www/lara5111>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

–  Update APP_KEY in file config/app.php

lara5111_008

– ‘key’ => env(‘APP_KEY’, ‘NYTxVnzoAtbslwrurSJ0SFt73PT5449C’)

– Run address http://local-lara5.com

Done ^_^

Advertisements

Cài đặt composer trên Ubuntu 14.04

Step 1 — Installing the Dependencies

Before we download and install Composer, we need to make sure our server has all dependencies installed.

First, update the package manager cache by running:

 • sudo apt-get update

Now, let’s install the dependencies. We’ll need curl in order to download Composer and php5-cli for installing and running it. git is used by Composer for downloading project dependencies. Everything can be installed with the following command:

 • sudo apt-get install curl php5-cli git

You can now proceed to the next step.

Step 2 — Downloading and Installing Composer

Composer installation is really simple and can be done with a single command:

This will download and install Composer as a system-wide command named composer, under /usr/local/bin. The output should look like this:

Output
#!/usr/bin/env php
All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer successfully installed to: /usr/local/bin/composer
Use it: php /usr/local/bin/composer

To test your installation, run:

 • composer

And you should get output similar to this:

Output
  ______
 / ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
 / /  / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
          /_/
Composer version 1.0-dev (9859859f1082d94e546aa75746867df127aa0d9e) 2015-08-17 14:57:00

Usage:
 command [options] [arguments]

Options:
 --help (-h)      Display this help message
 --quiet (-q)     Do not output any message
 --verbose (-v|vv|vvv) Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug
 --version (-V)    Display this application version
 --ansi        Force ANSI output
 --no-ansi       Disable ANSI output
 --no-interaction (-n) Do not ask any interactive question
 --profile       Display timing and memory usage information
 --working-dir (-d)  If specified, use the given directory as working directory.

. . .

This means Composer was succesfully installed on your system.

Cài đặt laravel plugin trên phpStorm

Mở file composer.json trong thư mục laravel, thêm dòng code.

"require": {
"laravel/framework": "4.2.*",
"barryvdh/laravel-ide-helper": "dev-master"
},

Mở cmd, di chuyển đến thư mực laravel, chạy lệnh:

composer update

Mở file app/config/app.php thêm dòng code:

'providers' => array(
...
'Illuminate\Workbench\WorkbenchServiceProvider',
'Barryvdh\LaravelIdeHelper\IdeHelperServiceProvider'
),

Mở cmd di chuyển đến thư mục laravel, chạy lệnh:

php artisan ide-helper:generate

Khởi động lại phpStorm “File => Invalidate Caches / Restart” và bắt đầu code ^-^

Cài đặt Laravel trên localhost cho windows

Yêu cầu :

Cài đặt :

Bước 1: Tạo 1 project mới tại thư mục htdocs, ví dụ là E:\xampp\htdocs\laravel. Giải nén file laravel-master.zip đã tải ở trên, và copy tất cả các file, thư mục có trong thư mục larave-master vào thư mục laravel

Bước 2: Mở cmd và di chuyển đến thư mực laravel, sau đó gõ dòng lệnh composer install

Install laravelSau khi download xong mỡ trình duyện lên và gõ vào http://localhost/laravel/public để thầy kết quả

Bước 3: Di chuyển index.php ra ngoài. Vào thư mục public và move file index.php.htaccess ra ngoài thư mục laravel.
Sau đó mở file index.php lên, ta sẽ thấy có 2 dòng code:

require __DIR__.'/../bootstrap/autoload.php';
$app = require_once __DIR__.'/../bootstrap/start.php';

Đổi thành :

require __DIR__.'/bootstrap/autoload.php';
$app = require_once __DIR__.'/bootstrap/start.php';

Mở trình duyện lên và gõ http://localhost/laravel

Notes : nếu gặp lỗi Warning: require(E:\Xampp\htdocs\laravel\bootstrap/../vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\Xampp\htdocs\laravel\bootstrap\autoload.php on line 17

Mở cmd lên, di chuyển đến thự mục chứa laravel và chạy lệnh composer install

Done ^-^