Cách tạo Git fresh trên source đã tồn tại

1. Di chuyển đến thư mục cần init GIT

 • cd www/zf2-tutorial

2. Khởi tạo GIT mới

 • git init

3. Add remote URL

 • git remote add origin <GIT-URL>

4. Add và commit file trong thư mục

 • git add –all (hoặc git add <FILENAME>)
 • git commit -m “Commit message”

5.Push git lên

 • git push -u origin master

(^_^) Done

Advertisements

Khởi tạo Github dưới local

1. Tạo tài khoản github và tạo mới 1 Repositories

github_2016_04_24_001

Giao diện tạo mới:

github_2016_04_24_002

2. Khởi tạo GIT dưới local (nếu chưa check “Initialize this repository with a README”)

– Giao diện github khi tạo mới chưa check “Initialize this repository with a README

github_2016_04_24_004

mkdir www/tutorial : Tạo thư mục tutorial

cd www/tutorial : Di chuyển đến thư muc cần chứa source git

echo “# turorial” >> README.md : Tạo file README.md với nội dung “# tutorial”

git init : Khởi tạo empty git

github_2016_04_24_003

git add README.md : Thêm file README.md vào git (local)

git commit -m “Fisrt commit” : Commit những file thay đổi vào git (local) với tiêu đề “First commit”

git remote add origin git@github.com:beocon/tutorial.git : Thêm remote url cho git (local)

git push -u origin master : Push file đã commited to git (remote)

github_2016_04_24_006

– Giao diện github sau khi khởi tạo

github_2016_04_24_0053. Khởi tạo GIT dùng git clone (nếu đã check “Initialize this repository with a README”)

cd www : Di chuyển đến thư muc cần chứa source git

git clone git@github.com:beocon/tutorial.git tutorial : Clone repository về máy local với tên thư mục là tutorial, nếu không khai báo tên thư mục, git sẽ lấy tên repository (remote) làm tên thư mục.

Done ^_^

Cài đặt ECG Magento Code Sniffer kiểm tra magento coding standard

Before starting using our coding standard install PHP_CodeSniffer

 • sudo pear install PHP_CodeSniffer

Clone or download Magento PHP_CodeSniffer Coding Standard on your computer or install it with Composer.

Add the standards directory to PHP_CodeSniffer installed paths:

 • sudo phpcs –config-set installed_paths magento-ecg/coding-standard-master/

Run CodeSniffer:

 • phpcs –standard=Ecg –extensions=php,xml,phtml –report-full=<folder>/file.log www/lovingearth/app/code/local/

 

 

 

 

Thiết lập Password Authentication Apache trên Ubuntu 14.04

Cài Đặt Apache Utilites

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install apache2 apache2-utils

Tạo Password File

 • sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd <username>

Selection_009– Kiểm tra file .htpasswd

 • sudo vi /etc/apache2/.htpasswd

Selection_010 Selection_011

Cấu hình Apache Password Authentication

1. Dùng Virtual Host

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /home/truongnguyen/www/lara5111
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  <Directory /home/truongnguyen/www/lara5111>
     Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
         AllowOverride All
        Order allow,deny
         allow from all
         AuthType Basic
         AuthName "Login"
         AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
         Require valid-user
  </Directory>
</VirtualHost>

- Restart apche
- sudo service apache2 restart

2. Dùng .htaccess

Thêm 4 dòng code vào đầu file .htaccess

AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName "Login"
Require valid-user
Done ^_^

Cài đặt Laravel 5 trên ubuntu 14.04

Các gói hỗ trợ và thành phần phụ thuộc của Laravel được quản lý bởi Composer. Do đó, trước khi sử dụng Laravel, bạn hãy đảm bảo đã cài đặt Composer trên máy của mình.

1. Cài đặt bằng cách tải về từ source Github:

Tải về các bản release trên Github, và giải nén folder www/lara5111 sau đó chạy lệnh:

 • cd www/lara5111
 • composer install

lara5111_006

 • sudo chmod -R 777 bootstrap/cache/
 • sudo chmod -R 777 storage/

– Set up virtual host

 • cd /etc/apache2/sites-available/
 • sudo vi local-lara5.com.conf

-Add content to file local-lara5.com.conf

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@local-lara5.com
ServerName local-lara5.com
ServerAlias http://www.local-lara5.com
DocumentRoot /home/truongnguyen/www/lara5111

<Directory /home/truongnguyen/www/lara5111>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

–  Update APP_KEY in file config/app.php

lara5111_008

– ‘key’ => env(‘APP_KEY’, ‘NYTxVnzoAtbslwrurSJ0SFt73PT5449C’)

– Run address http://local-lara5.com

Done ^_^