Cài đặt và chạy MongoDB trên Window 10

1. Cài đặt 

Truy cập trang chủ https://www.mongodb.com/download-center#community

Bạn có thể download file cài đặt (msi hoặc zip), trong trường hợp download file zip bạn chỉ cần giải nén ra không cần cài đặt gì, sau đó bắt đầu cấu hình.

Lưu ý : nếu muốn chọn cài đặt vào ổ khác ngoài C, thì đến bước Choose Setup Type chọn Custom

 

2. Cấu hình

 

Tạo một thư mục chứa dữ liệu của Database, thư mục chứa file log, file cấu hình,…. Tốt nhất hãy để nó ở một ổ an toàn, không nên để ở ổ C.
Tạo thư mục:
  • D:/MongoStore

 

Nội dung file config.txt

##store data
dbpath=D:\Programs\MongoStore\data
 
##all output go here
logpath=D:\Programs\MongoStore\log\mongo.log

3. Chạy mongodb

Mở cmd và cd tới thư mục bin của mongodb.


4. Làm việc Mongo bằng CMD

Mở cmd và gõ mongo

 

5. Làm việc với Mongo bằng tool RoboMongo

 

Advertisements