Cài đặt redis trên ubuntu

1. Download và cài đặt
– Download Redis

$ wget http://download.redis.io/releases/redis-2.8.17.tar.gz

– Giải nén

$ tar xzf redis-2.8.17.tar.gz

– Di chuyển vào folder redis-2.8.17

$ cd redis-2.8.17

– Gõ lệnh make

$ make

– Di chuyển đến folder src trong redis-2.8.17 và copy 2 file

$ cd src
$ sudo cp redis-server /usr/local/bin/
$ sudo cp redis-cli /usr/local/bin/

– Kiểm tra server

$ redis-server

– Mở terminal khác và gõ

$ redis-cli
redis 127.0.0.1:6379> ping
PONG

Như vậy là ok

2. Chuyển sang chạy redis dạng deamon
– Tạo folder chứa file config và file data cho redis

$ sudo mkdir /etc/redis
$ sudo mkdir /var/redis

– Di chuyển đến folder redis-2.8.17 và copy 2 file

$ sudo cp utils/redis_init_script /etc/init.d/redis_6379
$ sudo cp redis.conf /etc/redis/6379.conf

– Tạo folder chứa data

$ sudo mkdir /var/redis/6379

– Chỉnh sửa config (sử dụng vi,vim,gedit …)

$ sudo vi /etc/redis/6379.conf

Sửa những dòng sau đây
deamon thành yes
pidfile thành /var/run/redis_6379.pid
logfile thành /var/log/redis_6379.log
dir thành /var/redis/6379

– Lưu lại và chạy lệnh update

$ sudo update-rc.d redis_6379 defaults

– Chạy thử redis

$ sudo /etc/init.d/redis_6379 start
Starting Redis server …
$ redis-cli
redis 127.0.0.1:6379> ping
PONG

Good luck !

Advertisements

Cài đặt magento trên localhost

1. Cài đặt web server.

Xem bài cài đặt xampp trên localhost . Các bạn cũng có thể cài đặt web server sử dụng wamp, appserv hoặc open server nhưng Xampp là phần mềm tương đối dễ cài đặt và thông dụng.

2. Config trước khi cài đặt magento.

* Config file php.ini

Sau khi khởi động Xampp click vào button “Config” của Apache

apacheconfig-570x346

Sau khi file php.ini được edit ta cần phải bật những extension sau lên:

extension=php_curl.dll

extension=php_mcrypt.dll

extension=php_pdo_sqlite.dll

extension=php_pdo_mysql.dll

extension=php_soap.dll

Chú ý: chỉ cần bỏ dấu “;” ở đầu dòng chứa những đoạn khai báo trên

Sau khi đã sửa file config chúng ta có thể start apache và mysql:

start-570x367

* Config file hosts

Mở file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts sau đó thêm vào cuối file”

127.0.0.1 localhost.com

3. Cài đặt mageto trên localhost.

* Bước 1: download phiên bản magento phiên bản mới nhất + data sample về từ http://www.magentocommerce.com/download.

download-570x413

Sau khi download giải nén source code magento và copy vào thư mục chạy php (www của appserv hoặc wamp, htdocs của xampp).

* Bước 2: import sample data

Vào phpadmin tạo một database mới (tên là “magento”) sau đó import data sample vừa download về như hình vẽ.

phpmyadmin-570x266

Database với name “magento”:

newdatabase-570x309

Sau khi tạo thành công database tên “magento” thì chúng ta có thể import database sample:

import-570x191

Chú ý: file sample data cũng được download từ link http://www.magentocommerce.com/download.

* Bước 3: cài đặt

Giả sử thư mục chứa magento source ta đặt là “magento”, truy cập vào trình duyệt theo đường link: http://localhost.com/magento

startinstall-570x340

 

Màn hình đầu tiên hiện ra trong quá trình cài đặt:

install1-570x322

 

Click vào checkbox “I agree to the above terms and conditions” sau đó ấn “Continue” để sang trang config locale, timezone và default currency.

install2-570x254

Thay đổi config cho phù hợp với website của mình:

+ Locale: ngôn ngữ

+ Timezone: thời gian

+ Default currency: tiền tệ mặc định

Sau đó click “Continue” để sang trang config database

install3-570x692

Điền thông tin về database:

+ Host: host name (localhost)

+ User name: username của user quản lý database

+ Password: password của user quản lý database

+ Table prefix: prefix của table trong database

Sau khi điền xong thông tin click “Continue” để bắt đầu quá trình cài đặt.

install4-570x465

Trước khi kết thúc quá trình cài đặt là màn hình cho phép người dùng điền vào thông tin của admin:

+ First name

+ Last name

+ User name

+ Password

Điền đầy đủ thông tin và click “Continue” để kết thúc quá trình cài đặt.

install5-570x234

Như vậy ta đã kết thúc quá trình cài đặt magento trên localhost. Các bạn có thể truy cập vào trang admin khi click vào button “Go to Backend” và truy cập vào trang frontend khi click vào button “Go to Frontend”.

4. Một số thao tác cần thiết sau khi cài đặt thành công magento.

* Hiển thị ảnh sản phẩm của data sample

Mặc định khi cài đặt magento có sử dụng data sample ta sẽ chỉ nhìn thấy ảnh của sản phẩm là một cái ảnh trắng default của magento. Để hiển thị ảnh sample ta phải copy thư mục media trong file zip data sample vừa download về vào trong thư mục root cài đặt magento.

media-570x282

* Reindex data

Magento sử dụng rất nhiều bảng với mục đích index dữ liệu từ những bảng khác giúp tăng tốc độ của website. Như vậy mỗi khi dữ liệu trong bảng chính thay đổi ta cần phải reindex lại dữ liệu cho những bảng indexer.

Để có thể truy cập vào phần quản lý indexer của magento trước tiên ta phải đăng nhập vào admin:

admin-570x201

Sau khi điền user name và password của admin hệ thống sẽ redirect sang trang admin dasboard. Click vào menu System->Index Management

index-570x289

Click “Select All” sau đó chọn action là “Reindex data”. Click “Submit” để bắt đầu quá trình reindex dữ liệu.

reindexdata-570x192

* Refresh cache

Magento sử dụng rất nhiều loại cache để tăng tốc độ cũng như giảm số câu query truy vấn cơ sở dữ liệu nên việc refresh những cái cache này là hết sức cần thiết mỗi khi ta thay đổi một phần nào đó trong nó.

Sau khi đăng nhập vào admin, click vào menu System-> Cache Management để tới trang quản lý cache trong magento.

cache-570x322

Click “Select all” sau đó chọn action là “Refresh”. Click “Submit” để bắt đầu quá trình refresh tất cả các loại cache trong magento.

cacheinstall-570x191

Xong (^-^)

Tham khảo blog.magestore.com