Tạo example cronjob chạy trên Ubuntu 14.04

Tạo file test-cron.php dùng ghi ngày tháng vào file log

Cronjob ubuntu 14.04

File test.log

crontab-4

Mở file crontab

  • sudo crontab -u www-data -e

Cron job o Ubuntu 14.04

Thêm dòng config

Cron job o Ubuntu 14.04

Notes : * * * * * cronjob sẽ chạy từng phút.

Good luck ^_^

Advertisements