Cách tạo Git fresh trên source đã tồn tại

1. Di chuyển đến thư mục cần init GIT

  • cd www/zf2-tutorial

2. Khởi tạo GIT mới

  • git init

3. Add remote URL

  • git remote add origin <GIT-URL>

4. Add và commit file trong thư mục

  • git add –all (hoặc git add <FILENAME>)
  • git commit -m “Commit message”

5.Push git lên

  • git push -u origin master

(^_^) Done

Advertisements