Cách tạo Git fresh trên source đã tồn tại

1. Di chuyển đến thư mục cần init GIT

  • cd www/zf2-tutorial

2. Khởi tạo GIT mới

  • git init

3. Add remote URL

  • git remote add origin <GIT-URL>

4. Add và commit file trong thư mục

  • git add –all (hoặc git add <FILENAME>)
  • git commit -m “Commit message”

5.Push git lên

  • git push -u origin master

(^_^) Done

Advertisements

Khởi tạo Github dưới local

1. Tạo tài khoản github và tạo mới 1 Repositories

github_2016_04_24_001

Giao diện tạo mới:

github_2016_04_24_002

2. Khởi tạo GIT dưới local (nếu chưa check “Initialize this repository with a README”)

– Giao diện github khi tạo mới chưa check “Initialize this repository with a README

github_2016_04_24_004

mkdir www/tutorial : Tạo thư mục tutorial

cd www/tutorial : Di chuyển đến thư muc cần chứa source git

echo “# turorial” >> README.md : Tạo file README.md với nội dung “# tutorial”

git init : Khởi tạo empty git

github_2016_04_24_003

git add README.md : Thêm file README.md vào git (local)

git commit -m “Fisrt commit” : Commit những file thay đổi vào git (local) với tiêu đề “First commit”

git remote add origin git@github.com:beocon/tutorial.git : Thêm remote url cho git (local)

git push -u origin master : Push file đã commited to git (remote)

github_2016_04_24_006

– Giao diện github sau khi khởi tạo

github_2016_04_24_0053. Khởi tạo GIT dùng git clone (nếu đã check “Initialize this repository with a README”)

cd www : Di chuyển đến thư muc cần chứa source git

git clone git@github.com:beocon/tutorial.git tutorial : Clone repository về máy local với tên thư mục là tutorial, nếu không khai báo tên thư mục, git sẽ lấy tên repository (remote) làm tên thư mục.

Done ^_^

Cài đặt RabbitVCS, quản lý SVN cho ubuntu 14.04 Trusty Tahr

$ sudo add-apt-repository ppa:rabbitvcs/ppa
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install rabbitvcs-nautilus3

#option
$ sudo apt-get install rabbitvcs-gedit
$ sudo apt-get install rabbitvcs-cli
$ sudo apt-get install rabbitvcs-thunar

$ sudo ln -sf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython2.7.so.1.0 /usr/lib/
$ sudo ln -sf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython2.7.so.1 /usr/lib/

$ wget http://rabbitvcs.googlecode.com/svn/trunk/clients/nautilus-3.0/RabbitVCS.py  /usr/share/nautilus-python/extensions

$ chown -R $USER:$USER ~/.config/rabbitvcs

Successful
abbitvcs-nautilus-integration