Cài đặt Laravel 5 trên ubuntu 14.04

Các gói hỗ trợ và thành phần phụ thuộc của Laravel được quản lý bởi Composer. Do đó, trước khi sử dụng Laravel, bạn hãy đảm bảo đã cài đặt Composer trên máy của mình.

1. Cài đặt bằng cách tải về từ source Github:

Tải về các bản release trên Github, và giải nén folder www/lara5111 sau đó chạy lệnh:

  • cd www/lara5111
  • composer install

lara5111_006

  • sudo chmod -R 777 bootstrap/cache/
  • sudo chmod -R 777 storage/

– Set up virtual host

  • cd /etc/apache2/sites-available/
  • sudo vi local-lara5.com.conf

-Add content to file local-lara5.com.conf

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@local-lara5.com
ServerName local-lara5.com
ServerAlias http://www.local-lara5.com
DocumentRoot /home/truongnguyen/www/lara5111

<Directory /home/truongnguyen/www/lara5111>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

–  Update APP_KEY in file config/app.php

lara5111_008

– ‘key’ => env(‘APP_KEY’, ‘NYTxVnzoAtbslwrurSJ0SFt73PT5449C’)

– Run address http://local-lara5.com

Done ^_^

Advertisements