Cài đặt laravel plugin trên phpStorm

Mở file composer.json trong thư mục laravel, thêm dòng code.

"require": {
"laravel/framework": "4.2.*",
"barryvdh/laravel-ide-helper": "dev-master"
},

Mở cmd, di chuyển đến thư mực laravel, chạy lệnh:

composer update

Mở file app/config/app.php thêm dòng code:

'providers' => array(
...
'Illuminate\Workbench\WorkbenchServiceProvider',
'Barryvdh\LaravelIdeHelper\IdeHelperServiceProvider'
),

Mở cmd di chuyển đến thư mục laravel, chạy lệnh:

php artisan ide-helper:generate

Khởi động lại phpStorm “File => Invalidate Caches / Restart” và bắt đầu code ^-^

Advertisements