Cài đặt redis trên ubuntu

1. Download và cài đặt
– Download Redis

$ wget http://download.redis.io/releases/redis-2.8.17.tar.gz

– Giải nén

$ tar xzf redis-2.8.17.tar.gz

– Di chuyển vào folder redis-2.8.17

$ cd redis-2.8.17

– Gõ lệnh make

$ make

– Di chuyển đến folder src trong redis-2.8.17 và copy 2 file

$ cd src
$ sudo cp redis-server /usr/local/bin/
$ sudo cp redis-cli /usr/local/bin/

– Kiểm tra server

$ redis-server

– Mở terminal khác và gõ

$ redis-cli
redis 127.0.0.1:6379> ping
PONG

Như vậy là ok

2. Chuyển sang chạy redis dạng deamon
– Tạo folder chứa file config và file data cho redis

$ sudo mkdir /etc/redis
$ sudo mkdir /var/redis

– Di chuyển đến folder redis-2.8.17 và copy 2 file

$ sudo cp utils/redis_init_script /etc/init.d/redis_6379
$ sudo cp redis.conf /etc/redis/6379.conf

– Tạo folder chứa data

$ sudo mkdir /var/redis/6379

– Chỉnh sửa config (sử dụng vi,vim,gedit …)

$ sudo vi /etc/redis/6379.conf

Sửa những dòng sau đây
deamon thành yes
pidfile thành /var/run/redis_6379.pid
logfile thành /var/log/redis_6379.log
dir thành /var/redis/6379

– Lưu lại và chạy lệnh update

$ sudo update-rc.d redis_6379 defaults

– Chạy thử redis

$ sudo /etc/init.d/redis_6379 start
Starting Redis server …
$ redis-cli
redis 127.0.0.1:6379> ping
PONG

Good luck !

Advertisements

Cài đặt XAMPP chạy php trên localhost

1. Download bản XAMPP mới nhất tại http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

2. Sau khi download file click install

cai-dat-xampp-1

3. Chọn thành phần sẽ cài đặt

cai-dat-xampp-2

4. Mặc định hệ thống sẽ chọn install xampp trong thư mục C:\xampp. Nếu bạn muốn thay đổi đường dẫn này vui long click vào button “Browse” để thay đổi thư mục cài đặt sau đó click tiếp “Next”.

cai-dat-xampp-3

cai-dat-xampp-4

5. Click button “Next” để bắt đầu cài đặt

cai-dat-xampp-5

6. Sau khi cài đặt thành công hệ thống hỏi:  “Do you want to start the Control Panel now?”

cai-dat-xampp-6

7. Click “Finish” để kết thúc quá trình cài đặt và bắt đầu sử dụng XAMPP.