Cài đặt Sublime Text 3 trên Ubuntu Linux

Cài Sublime Text 3

Cách 1 :

– Truy cập vào địa chỉ http://www.sublimetext.com/3 và tải về file cài đặt (.deb) phù hợp với phiên bản hệ điều hành của mình (Ubuntu 32bit hoặc Ubuntu 64bit).

– Sau đó bạn click đúp vào file .deb vừa tải về để mở với Ubuntu Software Center, click Install để cài đặt.

Cách 2:

– Mở Terminal (Ctrl+Alt+T)

– Chạy lần lượt 3 lệnh

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-3
sudo apt-get update
sudo apt-get install sublime-text-installer

Cài Package Control

– Là một plugin hữu ích của Sublime Text cho phép bạn cài đặt và quản lý các package như các bộ gõ, theme…. Cách đơn giản nhất để cài đặt Package Control là thông qua giao diện dòng lệnh của Sublime Text. Bạn vào View > Show Console hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+`, sau đó copy paste đoạn code sau vào giao diện dòng lệnh và ấn Enter để tiến hành cài đặt.

import urllib.request,os,hashlib; h = '7183a2d3e96f11eeadd761d777e62404' + 'e330c659d4bb41d3bdf022e94cab3cd0'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)

Đoạn code trên có thể thay đổi tùy theo phiên bản nên để chắc chắn bạn hãy truy cập vào https://sublime.wbond.net/installation#st3 để lấy đoạn code mới nhất.

Phím tắt thông dụng

Ctrl+K+B: ẩn/hiện side bar
Ctrl+/: comment
Ctrl+Shift+/: comment dạng block
Ctrl+K+U: chuyển text sang dạng uppercase
Ctrl+K+L: chuyển text sang dạng lowercase
Ctrl+L: select 1 dòng
Ctrl+Shift+K: xóa 1 dòng
Ctrl+]: indent
Ctrl+[: bỏ indent
Ctrl+Shift+D: nhân đôi dòng
Ctrl+J: nối dòng với dòng tiếp theo
Ctrl+Shift+[: đóng 1 đoạn code
Ctrl+Shift+]: mở 1 đoạn code
Ctrl+F: tìm kiếm
Ctrl+H: tìm kiếm và thay thế
Ctrl+Shift+N: mở cửa sổ mới
Ctrl+N: mở tab mới
Alt+<number>: chuyển tab (ví dụ Alt+3)

License key

----- BEGIN LICENSE -----
 Andrew Weber
 Single User License
 EA7E-855605
 813A03DD 5E4AD9E6 6C0EEB94 BC99798F
 942194A6 02396E98 E62C9979 4BB979FE
 91424C9D A45400BF F6747D88 2FB88078
 90F5CC94 1CDC92DC 8457107A F151657B
 1D22E383 A997F016 42397640 33F41CFC
 E1D0AE85 A0BBD039 0E9C8D55 E1B89D5D
 5CDB7036 E56DE1C0 EFCC0840 650CD3A6
 B98FC99C 8FAC73EE D2B95564 DF450523
 ------ END LICENSE ------
Advertisements

Cài đặt laravel plugin trên phpStorm

Mở file composer.json trong thư mục laravel, thêm dòng code.

"require": {
"laravel/framework": "4.2.*",
"barryvdh/laravel-ide-helper": "dev-master"
},

Mở cmd, di chuyển đến thư mực laravel, chạy lệnh:

composer update

Mở file app/config/app.php thêm dòng code:

'providers' => array(
...
'Illuminate\Workbench\WorkbenchServiceProvider',
'Barryvdh\LaravelIdeHelper\IdeHelperServiceProvider'
),

Mở cmd di chuyển đến thư mục laravel, chạy lệnh:

php artisan ide-helper:generate

Khởi động lại phpStorm “File => Invalidate Caches / Restart” và bắt đầu code ^-^