Tạo và chạy ứng dụng đầu tiên với NodeJS

1. Cài Express frameworrk 

– Mở cmd và chạy:  npm install -g express-generator 

2. Tạo app 

– Di chuyển đến nơi cần chứa app D:\www-nodejs và chạy: express app1

– Chạy : express app1

 

3. Cài đặt package

– Mở file package.json và edit dependencies

– Chạy lệnh: npm install

4. Run app và xem kết quả

– Chạy lệnh: npm start

 

– Mở đường dẫn http://localhost:3000 và xem kết quả

Done ^_^

Advertisements