Cài đặt Zend 2.5

I. Download hoặc Clone trên github hoặc download trên trang chủ Zend.

II. Copy toàn bộ file thư mục download vào trong thư mục web.

20160517_1285x234_01

Di chuyển đến thư mục web

  • cd www/zf2-tutorial

Update Composer

20160517_887x89_02Install by composer

20160517_575x397_03

Tạo file VirtualHost :

+ add file hosts : sudo nano /etc/hosts

20160517_403x98_04

+ Tạo file local-zf2-tutorial.com.conf trong /etc/apache2/sites-available

  • cd /etc/apache2/sites-available
  • sudo nano local-zf2-tutorial.com.conf

20160517_589x217_05

+ Enable site và restart server

  • sudo a2ensite local-zf2-tutorial.com.conf
  • sudo service apache2 restart

 

Mở trình duyệt với URL “local-zf2-tutorial.com” và xem kết quả.

20160517_1260x578_06

Done (^_^)

Advertisements