Tạo và chạy ứng dụng đầu tiên với NodeJS

1. Cài Express frameworrk 

– Mở cmd và chạy:  npm install -g express-generator 

2. Tạo app 

– Di chuyển đến nơi cần chứa app D:\www-nodejs và chạy: express app1

– Chạy : express app1

 

3. Cài đặt package

– Mở file package.json và edit dependencies

– Chạy lệnh: npm install

4. Run app và xem kết quả

– Chạy lệnh: npm start

 

– Mở đường dẫn http://localhost:3000 và xem kết quả

Done ^_^

Advertisements

Cài đặt NodeJS trên Windows 10

1. Dowload 

Truy cập trang chủ https://nodejs.org và dowload file cài đặt (msi) version mới nhất (8.9.3 LTS)

2. Cài đặt 

– Click vào file cài đặt

– Chọn đường dẫn lưu

 

– Tiến hành cài đặt bình thường

 

– Kiểm tra vesion Node và npm

 

Done ^_^

Cài đặt và chạy MongoDB trên Window 10

1. Cài đặt 

Truy cập trang chủ https://www.mongodb.com/download-center#community

Bạn có thể download file cài đặt (msi hoặc zip), trong trường hợp download file zip bạn chỉ cần giải nén ra không cần cài đặt gì, sau đó bắt đầu cấu hình.

Lưu ý : nếu muốn chọn cài đặt vào ổ khác ngoài C, thì đến bước Choose Setup Type chọn Custom

 

2. Cấu hình

 

Tạo một thư mục chứa dữ liệu của Database, thư mục chứa file log, file cấu hình,…. Tốt nhất hãy để nó ở một ổ an toàn, không nên để ở ổ C.
Tạo thư mục:
  • D:/MongoStore

 

Nội dung file config.txt

##store data
dbpath=D:\Programs\MongoStore\data
 
##all output go here
logpath=D:\Programs\MongoStore\log\mongo.log

3. Chạy mongodb

Mở cmd và cd tới thư mục bin của mongodb.


4. Làm việc Mongo bằng CMD

Mở cmd và gõ mongo

 

5. Làm việc với Mongo bằng tool RoboMongo

 

Cài đặt Memcache cho xampp 3.2.1 với php 5.6.x trên window 7

1. Tải xampp 3.2.1 tại địa chỉ http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html và cài đặt bình thường.
2. Tải memcache server tại địa chỉ : https://commaster.net/content/installing-memcached-windows
– Download bản memcache phù hợp
32bit : http://downloads.northscale.com/memcached-win32-1.4.4-14.zip
64bit : http://downloads.northscale.com/memcached-win64-1.4.4-14.zip

Sau khi download xong giải nén được file memcached.exe và copy nó vào thư mục bất kỳ.
Ví dụ (d:/Programs/Memcache/win64-1.4.4-14/memcached.exe)

Mở chương trình cmd của window
– Di chuyển đến ổ D
cd d:
– Di chuyển đến thư mục chứa file memcache.exe
cd Programs\Memcache\
– Cài đặt memcache bằng lệnh
d:\Programs\Memcache\win64-1.4.4-14\memcached.exe -d install
– Khởi động memcache
d:\Programs\Memcache\win64-1.4.4-14\memcached.exe -d start
– Dừng memcache
d:\Programs\Memcache\win64-1.4.4-14\memcached.exe -d stop
3. Tải extention cho xampp tại địa chỉ http://windows.php.net/downloads/pecl/releases/memcache/3.0.8/ lựa chọn phiên bản 5.6 phù hợp với phiên bản xampp của bạn 32bit là x86, 64bit là x64
– php_memcache-3.0.8-5.6-ts-vc11-x86 (bản 32bit)

Sau khi download xong giải nén được file php_memcache.dll và copy nó vào thư mục “ext” trong đường dẫn cài đặt xampp. ví dụ (c:/xampp/php/ext/)

4. Vào xampp control click nút Config (Module Apache) chọn mở file php.ini rồi thêm vào dòng sau :

extension=php_memcache.dll
[Memcache]
memcache.allow_failover = 1
memcache.max_failover_attempts=20
memcache.chunk_size =8192
memcache.default_port = 11211

2016-09-19_141515

5. Khởi động lại memcache bằng cách dùng các lệnh trên trong cmd

2016-09-19_1417576. Khởi động lại xampp

7. Kiểm tra thử memcache đã hoạt động hay chưa bằng cách viết 1 đoạn code php
<?php
$memcache = new Memcache;
$memcache->connect(‘localhost’,11211); # You might need to set ‘localhost’ to ’127.0.0.1′
echo ‘Server\’s version: ‘ . $memcache->getVersion() . ‘<br /><hr />’;
if (!$memcache->get(‘key’))
{
$tmp_object = new stdClass;
$tmp_object->author = ‘Phạm Thanh Hiền’;
$tmp_object->email = ‘hienpthanh@gmail.com’;
$tmp_object->website = ‘https://hienpthanh.blogspot.com’;
$tmp_object->date = date(‘d-m-Y h:i:s’, time());
$memcache->set(‘key’,$tmp_object,false,30);
echo ‘<b>Store data in the cache (data will expire in 30 seconds)</b><br />’;
}
else
{
echo ‘<b>Read data from cache you have created</b> <br />’;
}
echo ‘<hr />Data from the cache:<br />’;
echo ‘<pre>’;
var_dump($memcache->get(‘key’));
echo ‘</pre>’;
echo ‘<hr />Current date time:’ .date(‘d-m-Y h:i:s’, time());
?>

(^_^)

Cài đặt Zend 2.5

I. Download hoặc Clone trên github hoặc download trên trang chủ Zend.

II. Copy toàn bộ file thư mục download vào trong thư mục web.

20160517_1285x234_01

Di chuyển đến thư mục web

  • cd www/zf2-tutorial

Update Composer

20160517_887x89_02Install by composer

20160517_575x397_03

Tạo file VirtualHost :

+ add file hosts : sudo nano /etc/hosts

20160517_403x98_04

+ Tạo file local-zf2-tutorial.com.conf trong /etc/apache2/sites-available

  • cd /etc/apache2/sites-available
  • sudo nano local-zf2-tutorial.com.conf

20160517_589x217_05

+ Enable site và restart server

  • sudo a2ensite local-zf2-tutorial.com.conf
  • sudo service apache2 restart

 

Mở trình duyệt với URL “local-zf2-tutorial.com” và xem kết quả.

20160517_1260x578_06

Done (^_^)

Khởi tạo Github dưới local

1. Tạo tài khoản github và tạo mới 1 Repositories

github_2016_04_24_001

Giao diện tạo mới:

github_2016_04_24_002

2. Khởi tạo GIT dưới local (nếu chưa check “Initialize this repository with a README”)

– Giao diện github khi tạo mới chưa check “Initialize this repository with a README

github_2016_04_24_004

mkdir www/tutorial : Tạo thư mục tutorial

cd www/tutorial : Di chuyển đến thư muc cần chứa source git

echo “# turorial” >> README.md : Tạo file README.md với nội dung “# tutorial”

git init : Khởi tạo empty git

github_2016_04_24_003

git add README.md : Thêm file README.md vào git (local)

git commit -m “Fisrt commit” : Commit những file thay đổi vào git (local) với tiêu đề “First commit”

git remote add origin git@github.com:beocon/tutorial.git : Thêm remote url cho git (local)

git push -u origin master : Push file đã commited to git (remote)

github_2016_04_24_006

– Giao diện github sau khi khởi tạo

github_2016_04_24_0053. Khởi tạo GIT dùng git clone (nếu đã check “Initialize this repository with a README”)

cd www : Di chuyển đến thư muc cần chứa source git

git clone git@github.com:beocon/tutorial.git tutorial : Clone repository về máy local với tên thư mục là tutorial, nếu không khai báo tên thư mục, git sẽ lấy tên repository (remote) làm tên thư mục.

Done ^_^