Cài đặt Memcache cho xampp 3.2.1 với php 5.6.x trên window 7

1. Tải xampp 3.2.1 tại địa chỉ http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html và cài đặt bình thường.
2. Tải memcache server tại địa chỉ : https://commaster.net/content/installing-memcached-windows
– Download bản memcache phù hợp
32bit : http://downloads.northscale.com/memcached-win32-1.4.4-14.zip
64bit : http://downloads.northscale.com/memcached-win64-1.4.4-14.zip

Sau khi download xong giải nén được file memcached.exe và copy nó vào thư mục bất kỳ.
Ví dụ (d:/Programs/Memcache/win64-1.4.4-14/memcached.exe)

Mở chương trình cmd của window
– Di chuyển đến ổ D
cd d:
– Di chuyển đến thư mục chứa file memcache.exe
cd Programs\Memcache\
– Cài đặt memcache bằng lệnh
d:\Programs\Memcache\win64-1.4.4-14\memcached.exe -d install
– Khởi động memcache
d:\Programs\Memcache\win64-1.4.4-14\memcached.exe -d start
– Dừng memcache
d:\Programs\Memcache\win64-1.4.4-14\memcached.exe -d stop
3. Tải extention cho xampp tại địa chỉ http://windows.php.net/downloads/pecl/releases/memcache/3.0.8/ lựa chọn phiên bản 5.6 phù hợp với phiên bản xampp của bạn 32bit là x86, 64bit là x64
– php_memcache-3.0.8-5.6-ts-vc11-x86 (bản 32bit)

Sau khi download xong giải nén được file php_memcache.dll và copy nó vào thư mục “ext” trong đường dẫn cài đặt xampp. ví dụ (c:/xampp/php/ext/)

4. Vào xampp control click nút Config (Module Apache) chọn mở file php.ini rồi thêm vào dòng sau :

extension=php_memcache.dll
[Memcache]
memcache.allow_failover = 1
memcache.max_failover_attempts=20
memcache.chunk_size =8192
memcache.default_port = 11211

2016-09-19_141515

5. Khởi động lại memcache bằng cách dùng các lệnh trên trong cmd

2016-09-19_1417576. Khởi động lại xampp

7. Kiểm tra thử memcache đã hoạt động hay chưa bằng cách viết 1 đoạn code php
<?php
$memcache = new Memcache;
$memcache->connect(‘localhost’,11211); # You might need to set ‘localhost’ to ’127.0.0.1′
echo ‘Server\’s version: ‘ . $memcache->getVersion() . ‘<br /><hr />’;
if (!$memcache->get(‘key’))
{
$tmp_object = new stdClass;
$tmp_object->author = ‘Phạm Thanh Hiền’;
$tmp_object->email = ‘hienpthanh@gmail.com’;
$tmp_object->website = ‘https://hienpthanh.blogspot.com’;
$tmp_object->date = date(‘d-m-Y h:i:s’, time());
$memcache->set(‘key’,$tmp_object,false,30);
echo ‘<b>Store data in the cache (data will expire in 30 seconds)</b><br />’;
}
else
{
echo ‘<b>Read data from cache you have created</b> <br />’;
}
echo ‘<hr />Data from the cache:<br />’;
echo ‘<pre>’;
var_dump($memcache->get(‘key’));
echo ‘</pre>’;
echo ‘<hr />Current date time:’ .date(‘d-m-Y h:i:s’, time());
?>

(^_^)

Advertisements

Tạo cronjob chạy dưới localhost cho magento trên Ubuntu 14.04

Mở file crontab

 • sudo crontab -u www-data -e

Cron job o Ubuntu 14.04Thêm dòng config

 • * * * * * ! test -e /home/truongnguyen/www/magento-test/maintenance.flag && /bin/bash /home/truongnguyen/www/magento-test/cron.sh

crontab-5

Với magento-test là thư mục chứa source code magento

Done ^_^

Thiết lập Password Authentication Apache trên Ubuntu 14.04

Cài Đặt Apache Utilites

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install apache2 apache2-utils

Tạo Password File

 • sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd <username>

Selection_009– Kiểm tra file .htpasswd

 • sudo vi /etc/apache2/.htpasswd

Selection_010 Selection_011

Cấu hình Apache Password Authentication

1. Dùng Virtual Host

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /home/truongnguyen/www/lara5111
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  <Directory /home/truongnguyen/www/lara5111>
     Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
         AllowOverride All
        Order allow,deny
         allow from all
         AuthType Basic
         AuthName "Login"
         AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
         Require valid-user
  </Directory>
</VirtualHost>

- Restart apche
- sudo service apache2 restart

2. Dùng .htaccess

Thêm 4 dòng code vào đầu file .htaccess

AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName "Login"
Require valid-user
Done ^_^

Hướng dẫn sử dụng Sublime Text 3

Công cụ hỗ trợ viết code – lập trình web Sublime Text đã không còn xa lạ và đang rất rất được sự ủng hộ của rất nhiều Web Developer. Trong bài này mình sẽ chia sẽ những mẹo hay khi sử dụng Sublime Text 3. Giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian cho việc lập trình của chúng ta.

Định nghĩa câu lệnh viết tắt trong Sublime Text – Snippet

Sublime Text hỗ trợ chúng ta lưu lại 1 đoạn code nào đó và xuất nó ra nhanh bằng từ khóa mà chúng ta định nghĩa. Ví dụ: trong Javascript các bạn phải thường viết câu lệnh : return false; để stop xử lý hoặc console.log(); để test kiểm tra giá trị…thì trong quá trình làm việc, test lỗi các bạn sẽ viết đi viết lại rất mất thời gian.

Chỉ cần gõ: rf rồi bấm Tab là sẽ ra ngay return false; hoặc csl rồi bấm Tab là sẽ ra console.log(); cho các bạn

Để thực hiện, các bạn vào menu Tool > New Snippet. Các bạn sẽ thấy 1 đoạn mẫu như thế này:

<snippet>
<content><![CDATA[
Hello, ${1:this} is a ${2:snippet}.
]]></content>
<!– Optional: Set a tabTrigger to define how to trigger the snippet –>
<!– <tabTrigger>hello</tabTrigger> –>
<!– Optional: Set a scope to limit where the snippet will trigger –>
<!– <scope>source.python</scope> –>
</snippet>

Chúng ta sẽ làm ví dụ cho câu lệnh return false; nhé. Các bạn sửa lại như thế này:

<snippet>
<content><![CDATA[
$1
return false;
]]></content>
<tabTrigger>rf</tabTrigger>
<scope>text.html</scope>
</snippet>

Nội dung chúng ta sẽ sửa hoặc thêm mới sẽ nằm trong cặp thẻ <content></content> . Trong đây $1 là thể hiện sau khi các bạn bấm Tab thì con trỏ chuột sẽ nằm ngay vị trí đó (quá tuyệt ^^), bên dưới là câu lệnh mà các bạn cần, ở đây là return false;
Câu này: <tabTrigger>rf</tabTrigger> là khai báo từ khóa viết tắt của chúng ta, ở đây là gõ rf
Câu này: <scope>text.html</scope> là khai báo kiểu loại file sẽ được áp dụng vào, ví dụ: html,php,css…
Các bạn lưu lại, mặc định đường dẫn lưu file sẽ là:

C:\Users\Name\AppData\Roaming\Sublime Text 3\Packages\User

Cài đặt redis trên ubuntu

1. Download và cài đặt
– Download Redis

$ wget http://download.redis.io/releases/redis-2.8.17.tar.gz

– Giải nén

$ tar xzf redis-2.8.17.tar.gz

– Di chuyển vào folder redis-2.8.17

$ cd redis-2.8.17

– Gõ lệnh make

$ make

– Di chuyển đến folder src trong redis-2.8.17 và copy 2 file

$ cd src
$ sudo cp redis-server /usr/local/bin/
$ sudo cp redis-cli /usr/local/bin/

– Kiểm tra server

$ redis-server

– Mở terminal khác và gõ

$ redis-cli
redis 127.0.0.1:6379> ping
PONG

Như vậy là ok

2. Chuyển sang chạy redis dạng deamon
– Tạo folder chứa file config và file data cho redis

$ sudo mkdir /etc/redis
$ sudo mkdir /var/redis

– Di chuyển đến folder redis-2.8.17 và copy 2 file

$ sudo cp utils/redis_init_script /etc/init.d/redis_6379
$ sudo cp redis.conf /etc/redis/6379.conf

– Tạo folder chứa data

$ sudo mkdir /var/redis/6379

– Chỉnh sửa config (sử dụng vi,vim,gedit …)

$ sudo vi /etc/redis/6379.conf

Sửa những dòng sau đây
deamon thành yes
pidfile thành /var/run/redis_6379.pid
logfile thành /var/log/redis_6379.log
dir thành /var/redis/6379

– Lưu lại và chạy lệnh update

$ sudo update-rc.d redis_6379 defaults

– Chạy thử redis

$ sudo /etc/init.d/redis_6379 start
Starting Redis server …
$ redis-cli
redis 127.0.0.1:6379> ping
PONG

Good luck !

Cài đặt XAMPP chạy php trên localhost

1. Download bản XAMPP mới nhất tại http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

2. Sau khi download file click install

cai-dat-xampp-1

3. Chọn thành phần sẽ cài đặt

cai-dat-xampp-2

4. Mặc định hệ thống sẽ chọn install xampp trong thư mục C:\xampp. Nếu bạn muốn thay đổi đường dẫn này vui long click vào button “Browse” để thay đổi thư mục cài đặt sau đó click tiếp “Next”.

cai-dat-xampp-3

cai-dat-xampp-4

5. Click button “Next” để bắt đầu cài đặt

cai-dat-xampp-5

6. Sau khi cài đặt thành công hệ thống hỏi:  “Do you want to start the Control Panel now?”

cai-dat-xampp-6

7. Click “Finish” để kết thúc quá trình cài đặt và bắt đầu sử dụng XAMPP.