Cài đặt RabbitVCS, quản lý SVN cho ubuntu 14.04 Trusty Tahr

$ sudo add-apt-repository ppa:rabbitvcs/ppa
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install rabbitvcs-nautilus3

#option
$ sudo apt-get install rabbitvcs-gedit
$ sudo apt-get install rabbitvcs-cli
$ sudo apt-get install rabbitvcs-thunar

$ sudo ln -sf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython2.7.so.1.0 /usr/lib/
$ sudo ln -sf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython2.7.so.1 /usr/lib/

$ wget http://rabbitvcs.googlecode.com/svn/trunk/clients/nautilus-3.0/RabbitVCS.py  /usr/share/nautilus-python/extensions

$ chown -R $USER:$USER ~/.config/rabbitvcs

Successful
abbitvcs-nautilus-integration

 
 
 

		
Advertisements

Cài đặt Sublime Text 3 trên Ubuntu Linux

Cài Sublime Text 3

Cách 1 :

– Truy cập vào địa chỉ http://www.sublimetext.com/3 và tải về file cài đặt (.deb) phù hợp với phiên bản hệ điều hành của mình (Ubuntu 32bit hoặc Ubuntu 64bit).

– Sau đó bạn click đúp vào file .deb vừa tải về để mở với Ubuntu Software Center, click Install để cài đặt.

Cách 2:

– Mở Terminal (Ctrl+Alt+T)

– Chạy lần lượt 3 lệnh

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-3
sudo apt-get update
sudo apt-get install sublime-text-installer

Cài Package Control

– Là một plugin hữu ích của Sublime Text cho phép bạn cài đặt và quản lý các package như các bộ gõ, theme…. Cách đơn giản nhất để cài đặt Package Control là thông qua giao diện dòng lệnh của Sublime Text. Bạn vào View > Show Console hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+`, sau đó copy paste đoạn code sau vào giao diện dòng lệnh và ấn Enter để tiến hành cài đặt.

import urllib.request,os,hashlib; h = '7183a2d3e96f11eeadd761d777e62404' + 'e330c659d4bb41d3bdf022e94cab3cd0'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)

Đoạn code trên có thể thay đổi tùy theo phiên bản nên để chắc chắn bạn hãy truy cập vào https://sublime.wbond.net/installation#st3 để lấy đoạn code mới nhất.

Phím tắt thông dụng

Ctrl+K+B: ẩn/hiện side bar
Ctrl+/: comment
Ctrl+Shift+/: comment dạng block
Ctrl+K+U: chuyển text sang dạng uppercase
Ctrl+K+L: chuyển text sang dạng lowercase
Ctrl+L: select 1 dòng
Ctrl+Shift+K: xóa 1 dòng
Ctrl+]: indent
Ctrl+[: bỏ indent
Ctrl+Shift+D: nhân đôi dòng
Ctrl+J: nối dòng với dòng tiếp theo
Ctrl+Shift+[: đóng 1 đoạn code
Ctrl+Shift+]: mở 1 đoạn code
Ctrl+F: tìm kiếm
Ctrl+H: tìm kiếm và thay thế
Ctrl+Shift+N: mở cửa sổ mới
Ctrl+N: mở tab mới
Alt+<number>: chuyển tab (ví dụ Alt+3)

License key

----- BEGIN LICENSE -----
 Andrew Weber
 Single User License
 EA7E-855605
 813A03DD 5E4AD9E6 6C0EEB94 BC99798F
 942194A6 02396E98 E62C9979 4BB979FE
 91424C9D A45400BF F6747D88 2FB88078
 90F5CC94 1CDC92DC 8457107A F151657B
 1D22E383 A997F016 42397640 33F41CFC
 E1D0AE85 A0BBD039 0E9C8D55 E1B89D5D
 5CDB7036 E56DE1C0 EFCC0840 650CD3A6
 B98FC99C 8FAC73EE D2B95564 DF450523
 ------ END LICENSE ------

Tổng hợp cài đặt phần mềm phổ biến trên Ubuntu Linux

1. Cài Flash cho trình duyệt:
– sudo apt-get install flashplugin-installer

2. Cài đặt ubuntu-tweak:
– sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa
– sudo apt-get update && sudo apt-get install ubuntu-tweak

3 Cài đặt FileZilla:
– sudo add-apt-repository ppa:n-muench/programs-ppa
– sudo apt-get update
– sudo apt-get install filezilla

4. Quay phim màn hình:
– sudo apt-get install ffmpeg
– ffmpeg -f x11grab -s wxga -r 25 -i :0.0 -sameq output.mpg
– Hoặc vào Ubuntu Software Center tìm cài đặt Kazam

5. Cài đặt Java:
– sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
– sudo apt-get update
– sudo apt-get install oracle-java7-installer

6. Cài đặt VirtualBox:
– sudo sh -c ‘echo “deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian saucy contrib” >> /etc/apt/sources.list’
– wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add –
– sudo apt-get update %% sudo apt-get install virtualbox-4.3

7. Clean system:
– sudo apt-get autoclean
– sudo apt-get clean
– sudo apt-get autoremove
– sudo apt-get install gtkorphan

8. Cài đặt FF Multiple File Converter:
– sudo add-apt-repository ppa:ffmulticonverter/stable
– sudo apt-get update && sudo apt-get install ffmulticonverter

9. Cài đặt Gimp:
– sudo add-apt-repository ppa:eek:tto-kesselgulasch/gimp
– sudo apt-get update
– sudo apt-get install gimp

10. Cài đặt Xtreme Download Manager:
sudo add-apt-repository ppa:noobslab/apps
sudo apt-get update
sudo apt-get install xdman
———————————
Addon bắt link cho Firefox:
Cài đặt file này từ trình duyệt: http://localhost:9614/xdmff.xpi
Addon bắt link cho Chrome:
Go to System Settings > Network > Network Proxy > Select Automatic in Method and paste http://localhost:9614/proxy.pac

11. Upgrade Firefox:
– sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-mozilla-security/ppa
– sudo apt-get update
– sudo apt-get dist-upgrade

12. Tạo USB ghost với CloneZilla:
Tải về tại: http://clonezilla.org/downloads.php
Format USB về FAT32 (dung lượng yêu cầu: 200MB)
Gõ lệnh sudo mkdir -p /media/usb; sudo mount /dev/sdb1 /media/usb/
Giải nén và copy toàn bộ gói đã tải về vào thư mục /media/usb (hoặc dùng lệnh: unzip clonezilla.zip -d /media/usb/).
Chạy tiếp lệnh: cd /media/usb/utils/linux
Và cuối cùng: sudo bash makeboot.sh /dev/sdb1

13. Phần mềm chụp ảnh màn hình chuyên nghiệp: Shutter
– sudo add-apt-repository ppa:shutter/ppa
– sudo apt-get update
– sudo apt-get install shutter

14. Cài đặt Lampp trên Linux
+ Cài đặt Apache
– sudo apt-get install apache2
Vào http://localhost để kiểm tra kết quả, nếu không được thì chạy lệnh sudo service apache2 restart

+ Cài đặt PHP
– sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
Khởi động lại apache: sudo service apache2 restart
Để kiểm tra PHP bạn tạo một file info.php trong thư mục /var/www (đây là webroot mặc định của Apache):

+ Cài đặt MySQL:
– sudo apt-get install mysql-server mysql-client
Trong quá trình cài đặt hỏi mật khẩu thì phải nhập mật khẩu vào.

+ Cài đặt PHPMyAdmin:
– sudo add-apt-repository ppa:nijel/phpmyadmin
– sudo apt-get update && sudo apt-get install phpmyadmin
Trong quá trình cài đặt, phần mềm hỏi chọn webserver thì chọn Apache2.
Hỏi muốn cấu hình PHPMyAdmin thì chọn Yes, nhập mật khẩu MySQL vào.
Khởi động lại Apache.

+ Kích hoạt module rewrite module:
sudo a2enmod rewrite
Khởi động lại Apache.

+ Cài đặt cURL:
sudo apt-get install php5-curl
Khởi động lại Apache.

+ Nếu không rewrite được sau khi cài đặt thì thực hiện:
– sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default
– Sửa AllowOverride None thành AllowOverride All

+ Đổi thư mục WebRoot mặc định của Apache:
– sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default
– sửa lại các chỗ /var/www/ thành thư mục mới, lưu lại rồi khởi động lại Apache

+ Đổi mật khẩu MySQL thành null (No Password):
service mysql stop
mysqld_safe –skip-grant-tables &
mysql -u root

mysql> use mysql;
mysql> update user set password=PASSWORD(“YOUR-NEW-ROOT-PASSWORD”) where User=’root’;
mysql> flush privileges;
mysql> quit

service mysql stop
service mysql start
mysql -u root -p
– Mở tệp: /etc/phpmyadmin/config.inc.php
– Tìm dòng // $cfg[‘Servers’][$i][‘AllowNoPassword’] = TRUE; bỏ 2 dấu // đi

+ Bỏ hiển thị trang đăng nhập khi vào PHPMyAdmin:
– Mở tệp: /etc/phpmyadmin/config.inc.php
– Tìm dòng: $cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘cookie’;
– Thay bằng:
$cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘config’; //Default is cookie
$cfg[‘Servers’][$i][‘user’] = ‘root’;
$cfg[‘Servers’][$i][‘password’] = ”;
$cfg[‘Servers’][$i][‘nopassword’] = true; //Default is false
$cfg[‘Servers’][$i][‘AllowNoPassword’] = true; //Default is false

+ Lỗi Mcrypt không chạy:
– sudo ln -s /etc/php5/conf.d/mcrypt.ini /etc/php5/mods-available
– sudo php5enmod mcrypt
– sudo service apache2 restart

15. Cài đặt phần mềm xem thông tin hệ thống (giống CPU-Z):
– sudo add-apt-repository ppa:nemh/gambas3
– sudo add-apt-repository ppa:i-nex-development-team/stable
– sudo apt-get update
– sudo apt-get install i-nex
Chạy lệnh i-nex và xem

Cài đặt Beyond Compare 3 trên Ubuntu Linux 14.04

Download deb file cho linux
http://scootersoftware.com/bcompare-3.3.13.18981_i386.deb

Cài đặt gói Debian package

Debian package

Cài đặt libxft2

sudo apt-get install libxft2

beyond-compage-3

sudo apt-get -f install

beyond compare 3— END LICENSE KEY —–

sudo dpkg -i bcompare-3.3.13.18981_i386.deb

Beyond compare 3

Mở bcompare

Beyond compare 3

Điền License Key

---BEGIN LICENSE KEY ---

nURCQNfYe7tyOXycDWmUJ1VFnSscg00JH9VDlPTsx134CbSlEqsmPOjirOJXYoImOf-ubkcF5E-vjWWUu3w8+dJzJXE6YVapYW7f+tRRXRFI4yn4NjjZ0RiiqGRCTVzwComUcXB-eiFWRBY6JpSsCNkmIxL5KsRCo442djHhTZE+

---END LICENSE KEY -----

Done ^_^

Hướng dẫn cài đặt bộ gõ tiếng việt iBus cho Ubuntu 14.04

Using Ubuntu Software Canter
Bước 1: Mở Ubuntu Software Center, tìm với từ khóa Unikey Ibus. Khi đó bạn chọn vào Vietnamese Input Method Engine for iBus using Unikey >> Install.

Ibus Unikey

Bước 2: Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn tiến hành mở Terminal (Tổ hơp phím tắt mặc định ATL + CTRL + T). Nhập lệnh

ibus restart

Bước 3: Mở Text Entry trong Ubuntu
Bạn tiến hành mở Text Entry trong phần tìm kiếm Home hoặc vào System Setting >> Text Entry

Bước 4: Bạn tìm chọn vào dấu + >> Tìm với từ khóa Unikey >> Chọn Vietnamese (Unikey) >> Add. Khi đó bạn đã thực hiện thành công việt chèn bộ gõ tiếng việt ibus vào Ubuntu.

go_tieng_viet_unikey_ibus_4

Để chuyển đổi giữa gõ tiếng việt có dấu và không dấu thuận tiện, bạn có thể đặt tổ hợp phím tắt giống như trong Unikey trong Window hoặc tùy chỉnh phím tắt theo ý của bạn.

cai dat ibus ubuntu

Giao diện Unikey iBus sau khi cài đặt thành công.

Cai dat unikey

Using terminal

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-vn/ppa

sudo apt-get update

udo apt-get install ibus-unikey

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn tiến hành thực hiện tương tự từ bước 2.